Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen hermosa medi-esthetisch instituut en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.


2. Verplichtingen van het schoonheidssalon

 1. Het schoonheidssalon staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.

 2. Het schoonheidssalon zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.

 3. Het schoonheidssalon zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 4. Het schoonheidssalon zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.

 5. Het schoonheidssalon voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.


3. Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient alle gegevens aan het schoonheidssalon te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.

 2. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst het schoonheidssalon op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.


4. Betaling

 1. Het schoonheidssalon vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.

 2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.

 3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.

 4. De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van het schoonheidssalon op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.


5. Annuleringsvoorwaarden

 1. De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.

 2. Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag het schoonheidssalon het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

 3. . Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, zal de afspraak geannuleerd worden en wordt deze opnieuw ingepland.6. Garantievoorwaarden

 1. Het schoonheidssalon biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten.

 2. Deze garantie geldt niet, wanneer:

- De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door het schoonheidssalon zijn aanbevolen.
- De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.

- De klant de producten niet volgens het advies van het schoonheidssalon heeft gebruikt.
- De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


7. Klachtenafhandeling

 1. Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij het schoonheidssalon.

 2. Het schoonheidssalon moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.

 3. Is een klacht gegrond, dan zal het schoonheidssalon de behandeling opnieuw uitvoeren.


8. Beschadiging & diefstal

 1. Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het schoonheidssalon beschadigt, dan heeft het schoonheidssalon het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.

 2. Diefstal wordt door het schoonheidssalon altijd direct bij de politie gemeld.


9. Behoorlijk gedrag

De klant dient zich in het schoonheidssalon te gedragen volgens de algemene aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord gedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidssalon het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het schoonheidssalon te weigeren.


10. Recht

1. Op elke overeenkomst tussen hermosa medi-esthetisch instituut en de klant is het Belgische recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van hermosa medi-esthetisch instituut 

(https://www.hermosa-medi-esthetisch-instituut.be).

3. In geval van uitleg van de inhoud en string van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


Privacy Statement  hermosa medi-esthetisch instituut

hermosa medi-esthetisch instituut is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Meensesteenweg 210 8870 Izegem

info@hermosa-medi-esthetisch-instituut.be

https://www.hermosa-medi-esthetisch-instituut.be

0471/90.75.50


Persoonsgegevens die wij verwerken

hermosa medi-esthetisch instituut  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken via de website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hermosa-medi-esthetisch-instituut.be dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

hermosa medi-esthetisch instituut  bewaart uw persoonsgegevens zo lang u dit zelf wenst en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hermosa medi-esthetisch instituut  verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken

Hermosa medi-esthetisch instituut gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hermosa-medi-esthetisch-instituut.be


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hermosa medi-esthetisch instituut neemt de bescherming van uw gegevens hoog in het vaandel en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via

E-mail: info@hermosa-medi-esthetisch-instituut.be

telefonisch: 0471/90.75.50.